Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

FB WORKPOWER MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

1, Bevezetés

Az FB WORKPOWER Munkaerő-kölcsönző és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12.,telephely: 1074 Budapest Huszár utca 6 P1 a továbbiakban FB WORKPOWER Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival összefüggő minden adatkezelés a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározottaknak megfelel. Az FB WORKPOWER Kft. adatkezelési tájékoztatójával garanciát vállal arra, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, szervezési és technikai intézkedést, amely az adatok biztonságát megóvja.

Az FB WORKPOWER Kft. adatkezelési elveit jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel az alábbiakkal:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.
 • magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001.(VI.30.) Korm. rendelet

Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető az FB Workpower Kft. Weboldalán: www.fbworkpower.hu cím alatt.

Az FB WORKPOWER Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató módosítására. Az esetleges módosításokról minden érintett kellő időben tájékoztatást kap.

2, Fogalmak

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat –különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3, Az FB WORKPOWER Kft. adatkezelési alapelvei

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges a cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve azokat a szolgáltatási részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz és különösebb megfontolást nem igényel.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet – egyértelműen és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról az adatkezelésre jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 1. felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes,
 2. pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek,
 3. tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is ) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság, illetőleg jogszabályi felhatalmazás alapján más szervek megkereshetik az FB WORKPOWER Kft –t tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása céljából. A megkeresésben az adatkezelés pontos célját és a kért adatok körét meg kell jelölni. A megkeresés csak annyi és olyan személyes adatra vonatkozhat, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4, A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, időtartama és köre

Az FB WORKPOWER Kft. szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak, amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Munkaerő-kölcsönzés és közvetítés

Az adatkezelés célja:

Adatbázis építése

Munkaerő-kölcsönzési, -közvetítési tevékenység során az érintettek részére foglalkoztatási lehetőségek keresése és ajánlása

Az adatkezelés jogalapja: érintettek hozzájárulása, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001.(VI.30.) Korm. rendelet

A kezelt adatok köre: személyes azonosító adatok (vezetéknév, keresztnév, születési név, születési hely, születési idő, anyja születési neve, adóazonosító jel, TAJ szám, személyi igazolvány szám, lakcímkártya száma, bizonyítvány azonosítók), elérhetőségek (telefonszám, állandó lakhely, tartózkodási hely, e-mail cím).

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig

Az érintettek jogai: minden érintett kérheti saját személyes adatainak pontosítását, frissítését és – amennyiben az FB WORKPOWER Kft. szolgáltatását nem kívánja tovább igénybe venni – törlését. A személyes adatok módosítására az on-line felületen regisztrált érintetteknek a www.fbworkpower.hu elérhetőségeken, a nem az on-line felületen regisztrált érintetteknek a munkaugy@stampi.hu e-mail címen, vagy személyesen az FB WORKPOWER Kft. irodában van lehetőség. Érintett a személyes adatok törlését a munkaugy@stampi.hu e-mail címen, kérheti, amely kérelem az adatbázisból való törlést is jelenti egyben. Az érintettek jogaik megsértése esetén jogosultak tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen ( az FB WORKPOWER Kft. –nél a munkaugy@stampi.hu e-mail címen) , illetve jogosultak a jogaik érvényesítése érdekében bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Adattovábbítás: az érintett az adatbázisba való regisztráláskor elfogadja, hogy személyes adatait az FB WORKPOWER Kft. továbbíthatja szolgáltatást igénybevevő partnereknek munkaerő toborzás céljából.

Adatbiztonság: A személyes adatok tárolása és feldolgozása az FB WORKPOWER Kft. székhelyén védett web-szerveren történik. Az FB WORKPOWER Kft. megtesz minden adminisztratív, számítástechnikai és fizikai biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, illetve az elvesztéstől.

A szolgáltatással kapcsolatos elektronikus levelezések

Amennyiben az FB WORKPOWER Kft. szolgáltatásainak igénybevétele során kérdése, problémája merülne fel, a www.fbworkpower.hu weboldalon a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségeken, vagy az munkaugy@stampi.hu e-mail címen közölheti. AZ FB WORKPOWER Kft. a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb hat hónap elteltével törli.

5, A személyes adatok tárolása, biztonsága

Az FB WORKPOWER Kft. számítástechnikai rendszere és más adatmegőrzési helye a telephelyén a 1074 Budapest, Huszár u. 6. P-1. sz alatt található meg. AZ FB WORKPOWER Kft. informatikai eszközeinek kiválasztásakor, beszerzésekor és üzemeltetésekor figyelembe veszi, biztosítja, hogy a kezelt személyes adat csak a feljogosítottak számára legyen hozzáférhető, eredete igazolható, hiteles legyen.

Az FB WORKPOWER Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védelemmel van ellátva a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen, valamint az FB WORKPOWER Kft. a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az FB WORKPOWER Kft. tájékoztatja a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az FB WORKPOWER Kft megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen és bizonyítékkal szolgálhasson.

6, Cookie

Ez a honlap sütiket (cookies) használ a felhasználói élmény javítása és a hatékony működés elősegítése érdekében. A sütik az Ön PC-jén tárolt és az Ön böngészője által használt kisméretű szöveges fájlok. A még inkább személyre szabott és rugalmasan reagáló szolgáltatás biztosítása érdekében meg kell jegyezzük és tárolnunk kell bizonyos, az Ön honlap használatával kapcsolatos információkat. Ez a sütik nevű kisméretű szöveges fájlok segítségével történik. A sütik csekély mennyiségű információt tárolnak, és ezeket a honlap szervere tölti le az Ön számítógépére vagy egyéb eszközére. Ezt követően, amikor Ön felkeresi a honlapot, a web böngészője visszaküldi ezeket a sütiket, hogy a honlap felismerhesse Önt és emlékezhessen például az Ön felhasználói beállításaira. A sütikkel és azok működésével kapcsolatban további információk találhatók az alábbi honlapon: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti

7, Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételnél jelzett módon.

Az érintett kérelmére az FB WORKPOWER Kft., mint adatkezelő, tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről. Az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az FB WORKPOWER Kft. költségtérítést állapít meg.

Az FB WORKPOWER Kft. a személyes adatot törli, amennyiben:

 1. kezelése jogellenes
 2. azt az érintett kéri
 3. az hiányos vagy téves és ez az állapot nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki
 4. az adatkezelés célja megszűnt
 5. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
 6. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

Az FB WORKPOWER Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintett, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
 2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
 3. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi

Az FB WORKPOWER Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül– bírósághoz fordulhat.

Az FB WORKPOWER Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az FB WORKPOWER Kft. az okozott kárt megtéríti, amennyiben az érintett adatait jogellenesen kezelte vagy a technikai adatvédelem követelményeit megszegte. Az FB WORKPOWER Kft. azonban mentesül a felelősség és a kártérítés alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, valamint ha a kár a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 

Az adatkezelő elérhetőségei és adatai

FB Workpower Kft

székhely: 2427 Újlengyel, Határ út. 12

telephely: 1074 Budapest, Huszár u. 6 P-1

telefon: +36-1/413-7456

fax: +36-1/413-7457

email: munkaugy@stampi.hu

iroda@stampi.hu